Bod yn rhan

GWEITHDAI AR GYFER GRWPIAU

Gall yr artistiaid ar daith ddysgu amryw o sgiliau dawns a symudiad. Mae ganddynt oll arbenigedd unigryw a chyfoeth o brofiad yn dysgu. Mae Elon ac Emmanuelle yn cyflwyno gweithdai a dosbarthiadau i’r rheiny sydd yn mynychu dosbarthiadau’n rheolaidd neu sydd yn brofiadol mewn dawns stryd a steiliau cyfoes. Mae Karol Cysewski yn brofiadol yn dysgu amryw o steiliau dawns i fyfyrwyr gyda lefel amrywiol o brofiad.

Tentacle Tribe

Mae sefydlwyr Tentacle Tribe – Elon & Emmanuelle, wedi, ar hyd y blynyddoedd fel dawnswyr proffesiynol, (Cirque du Soleil, Rubberbandance, B-boyIZM, Cirque Eloize) wedi datblygu dull unigryw o ddawns drwy ymdoddi athroniaethau unigryw oddi wrth ystod eang o dechnegau.

Yn y gweithdy yma, byddwn yn tynnu cysyniadau o wahanol steiliau stryd megis Popping a Bwrw o safbwynt cyfoes i ehangu’r eirfa gyda llygad i lefel uwch o ymwybyddiaeth corfforol a symudol. Drwy siapau geometregol byddwn yn archwilio y gallu ar gyfer y corff dynol i drigo amryw blanau o ofod.
Argymhellir gwisgo dillad gwarcheidiol megis padiau pen-glin, esgidiau a het.

Mae Tentacle Tribe yn cynnig gweithdai i fyfyrwyr sydd â phrofiad o fwrw, poppio, cyfoes a phartneri. Mae eu haddysg yn gymysgwch o gysyniadau steil rhydd yn ogystal ag ymarferion technegol wedi eu seilio ar ddefnydd coreograffig eu hun.

Mae’r fideo yma yn rhoi syniad o’u gweithdai: https://vimeo.com/137926374

Karol Cysewski

Mae Karol yn dysgu ystod o steiliau yn cynnwys techneg cyfoes, bale, addasiad ar y pryd, gwaith cyswllt, yoga, a gweithdai creadigol. Fel crewr gwaith ei hun, mae e hefyd yn dysgu gweithdai wedi eu seilio ar goreograffi cyfoes – Wonders of the Universe a Homo Irrationalis. Mae digrifwch yn bwysig iawn yn ei waith creadigol ac mae’n clymu hyn yn ei waith dysgu fel bod y myfyrwyr yn gallu cael y pleser mewn symudiad.

Fel athro, mae e’n ceisio ysbrydoli, addysgu a gwneud i fyfyrwyr fwynhau symudiad. Caiff ei ddylanwadu gan ddulliau techneg rhyddhau: defnyddio disgyrchiant i symud, bod yn economaidd gyda symudiad a thalu sylw da at les y corff dynol.

Ar hyn o bryd, mae Karol yn dysgu symudiad ar gyfer yr Young Actors Studio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac mae e hefyd wedi cyflwyno symudiad ar gyfer gweithdai actorion ar raglenni gradd yno. Fel athro llawrydd, mae e wedi cyflwyno dosbarthiadau a gweithdai o lefel dechreuwr i broffesiynol yn cynnwys Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Rubicon a’r NoFit State. O 2005-2012 fel gweithiwr gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, fe wnaeth ddysgu dosbarthiadau yn fynych a chynnal gweithdai fel rhan o’r rhaglenni estyn allan. Mae e wedi bod yn dysgu symudiad ochr yn ochr gyda gweithio’n llawn-amser fel dawnsiwr ers iddo orffen ei addysg yn y Polish State Ballet School ac yng Nghanolfan Laban, Llundain.

Gweithdai Addysg ar gyfer Ysgolion Uwchradd

Fel rhan o daith y DU o ‘Nobody Likes a Pixelated Squid’ gan Tentacle Tribe a ‘Wonders of the Universe’ gan Karol Cysewski, mae’r gweithdai dawns addysgiadol unigryw a chyffrous yma wedi eu neulltio’n arbennig ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 a 4 ac maent yn eu cynnig fel rhan o’u pecyn perfformiad.
Bydd y gweithdai yn parhau am awr, ac wedi eu teilwra o amgylch elfennau o gyrsiau cwricwlwm ysgol uwchradd ac wedi eu seilio ar themâu a methodoleg coreograffig o’r perfformiadau. Mae’r pynciau a ddefnyddir ym mhob un o’r gweithdai yn ffocysu’n benodol ar ddod â gwyddoniaeth i fywyd drwy gyfrwng dawns a fydd yn bwydo yn ôl i’r dosbarth.

Cyflwyno rhifedd a llythrennedd mewn i sesiynau dawns

 • Defnyddio symudiad i archwilio geiriau gweithredol (berfau)
 • Siapau mathamategol (triongl, cylch, sgwâr) patrymau mewn gofod
 • Dawns yn defnyddio symudiad i adrodd storïau ac i gyfathrebu
 • Gofod yn elfen allweddol; o fathamateg a dawns
 • Cyfrif curiadau mewn Cerddoriaeth

Fel canlyniad o ddysgu mewn dawns, mae myfyrwyr yn deall ac yn gweithredu cysyniadau yn ymwneud â gofod a rhif, llwybr, osgo, perthnasau, safbwynt, dimensiwn, patrymau, ail-adrodd, amrywiaeth, cyfrif, rhythm a ffurf.
Mae’r gweithdai dawns yn ffordd wych o gyflwyno y steiliau dawns gwahanol a thechnegau coreograffi a ddefnyddir gan y Cwmniau i’r myfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn cael mewnwelediad pellach ac yn cael dealltwriaeth mwy dwfn o’r gwaith, yn enwedig os byddant yn mynychu perfformiadau o ‘Nobody Likes a Pixelated Squid’ a ‘Wonders of the Universe’ yn eu theatr.

Bydd gweithdai sydd yn cael eu harwain gan Tentacle Tribe yn tynnu cysyniadau o steiliau stryd gwahanol, yn cynnwys popping a bwrw wedi eu toddi gyda symudiad cyfoes. Roedd y cwmni wedi ei synnu gan y symudiadau hylifol o dir amrywiol a chreaduriaid y môr, a wnaeth ysbrydoli eu cread o ‘Nobody Likes a Pixelated Squid’
Karol Cysewski fydd yn arwain y gweithdai wedi eu seilio ar ei gynhrychiad o ‘Wonders of the Universe’ a fydd yn cymryd golwg creadigol ar darddiadau’r bydysawd. Drwy ddull calon ysgafn a digrif, bydd Karol yn cyflwyno sesiynau creadigol i sicrhau bod y myfyrwyr yn cael sbort ac yn mwynhau’r sesiynau symudiad.

Strwythur Gweithdy

Bydd y gweithdai yn cynnwys technegau symud megis sgiliau creadigol, ail-adrodd, gwaith partner a chodi a chaiff hwy eu dysgu drwy amryw o dasgau creadigol.

Cynhesu:

 • Ymarfer technegol
 • Gwaith cyswllt
 • Repertoire
 • Tasgau creadigol
 • Rhannu gwaith
 • Cyfnod oeri

Canlyniadau::

 • Datblygiad o sgiliau trosglwyddadwy
 • Datblygu hyder
 • Gwybodaeth cynyddol a dealltwriaeth o ddawns proffesiynol
 • Gwybodaeth cynyddol a dealltwriaeth o dechnegau symud
 • Annog i weithio fel tîm

Maximum number of participants – 25
Karol Cysewski: Cyfranogwyr yn gweithio mewn dillad ymarfer corff neu drowsus tracwisg a chrys-t ac yn droednoeth.

Tentacle Tribe: Cyfranogwyr yn gweithio mewn dillad llac gyda dillad gwarcheidiol megis padiau pen-glin, esgidiau a het yn argymelledig.

Angen gofod megis neuadd ysgol neu neuadd chwaraeon sydd yn gynnes, yn lân ac yn glir o unrhyw rwystrau.

Carem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth: